สถาปัตยกรรมองค์กร 4.0 สำหรับปี 2565

สถาปัตยกรรมองค์กร 4.0 สำหรับปี 2565

ที่กำหนดทิศทาง การขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ของ อ.ส.ค.

แผนปฏิบัติการดิจิทัล สำหรับปี 2565

แผนปฏิบัติการดิจิทัล สำหรับปี 2565

เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ อ.ส.ค.

แผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2560-2565 (สำหรับปี 2565)

แผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2560-2565 (สำหรับปี 2565)

Enterprise Architecture เป็นเอกสารที่ช่วยให้เราคิดวิเคราะห์ทำความเข้าใจองค์กร เพื่อเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาโครงสร้างองค์กรในอนาคต

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Policy)

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Policy)

Read more

การรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013

อ.ส.ค. ได้รับการรับรองISO 27001:2013 มาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems : ISMS) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562

อ.ส.ค. ได้จัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์กรเพื่อให้การดำเนินงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

คลังความรู้

แหล่งรวบรวมสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหลากหลายประเภท รวมถึง Info Graphic และ สื่อการเรียนการสอน e-Learning

รูปแบบการโจมตีของ Ransomware เพื่อยึดข้อมูลของเหยื่อ
การดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 27001 ตอนที่ 1
SCAN QR CODE ที่ไม่น่าเชื่อถือระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์