ช่วงเช้าวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นางสุขขวัญเรือน ทูลศิริ หัวหน้ากองตรวจสอบอำนวยการสารสนเทศและระบบงาน เป็นประธานในการเปิดตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2565 ของฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2565 รวม 5 วัน โดยมี นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟัง ผ่านระบบ Cisco Webex ณ ห้องประชุมฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กับห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ช่วงเช้าวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นางสุขขวัญเรือน ทูลศิริ หัวหน้ากองตรวจสอบอำนวยการสารสนเทศและระบบงาน เป็นประธานในการเปิดตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2565 ของฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านระบบ Cisco Webex ณ ห้องประชุมฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กับห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ
Total Page Visits: 281 - Today Page Visits: 1