ช่วงเช้าวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี 2566 และรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี และผ่านระบบ VDO Conference โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ช่วงเช้าวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี และผ่านระบบ VDO Conference
Total Page Visits: 410 - Today Page Visits: 1