ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และน.ส. อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุม ผ่าน Video Conference โดยระบบ Cisco Web EX Meetings ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย กรมชลประทาน และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล และนำเสนอเพื่อสร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจเรื่อง New Normal จากสถานการณ์ COVID-19 ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตการณ์ใหม่ในอนาคต

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 3/2563
Total Page Visits: 87 - Today Page Visits: 0

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of