ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ถึงวัน 9 กันยายน 2563 ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดอบรมหลักสูตร “ผู้นำตรวจมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และการบูรณาการเข้ากับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” (CQI and IRCA Certified ISO/IEC 27001:2013 Lead Auditor Training Course เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายในและบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพและการตรวจประเมินอย่างที่สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดอบรมหลักสูตร “ผู้นำตรวจมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และการบูรณาการเข้ากับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” (CQI and IRCA Certified ISO/IEC 27001:2013 Lead Auditor Training Course
Total Page Visits: 647 - Today Page Visits: 0