ช่วงบ่ายวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายเทอดไชย ระลึกมูล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ กำกับดูแลหน่วยงานสังกัดฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล มอบหมายให้นายปกรณ์ จิระไชยเขื่อนขันธ์ หัวหน้ากองโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบดิจิทัล เป็นประธานในการประชุมปิดการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 นำทีมตรวจโดย คุณสมยศ ทังไธสง (Lead Auditor) ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน (Auditor) มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และนำผลการตรวจประเมินมาปรับปรุง แก้ไขให้การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัยสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ณ ห้องประชุม ชั้น5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ โดยในช่วงเช้าได้มีการสำรวจพื้นที่เบื้องต้น (Site tour) ณ ห้อง Server บริษัท TOT สำนักงานใหญ่ และห้อง Server สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ประชุมปิดการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ณ ห้องประชุม ชั้น5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ
Total Page Visits: 672 - Today Page Visits: 2