วันที่ 12 พ.ค. 2564 นายปกรณ์ จิระไชยเขื่อนขันธ์ หัวหน้ากองโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบดิจิทัล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธานในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บริษัท คิวเรียส จำกัด เพื่อสำรวจสถานภาพด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล และรวบรวมข้อมูลสถานภาพในเบื้องต้นของปัญหาอุปสรรค ความต้องการ หรือข้อจำกัดต่าง ๆ ของการใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. รวมถึงการถ่ายทอดกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2560-2565 (สำหรับปี 2565) และกระบวนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร 4.0 ของ อ.ส.ค. (สำหรับปี 2565) ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และ ห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง ผ่านระบบ Web Conference

วันที่ 12 พ.ค. 2564 มีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บริษัท คิวเรียส จำกัด
Total Page Visits: 452 - Today Page Visits: 1