ช่วงเช้าวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายเทอดไชย ระลึกมูล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ กำกับดูแลหน่วยงานสังกัดฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล มอบหมายให้นายปกรณ์ จิระไชยเขื่อนขันธ์ หัวหน้ากองโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบดิจิทัล เป็นประธานในการประชุมสรุปความไม่สอดคล้อง (Nonconformity : NC) จากการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เมื่อวันที่ 1-2 และ 10 กรกฎาคม 2563 เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติและวิธีการแก้ไขความไม่สอดคล้องที่พบ ณ ห้องประชุม3 ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ กับห้องประชุมฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ประชุมสรุปความไม่สอดคล้อง (Nonconformity : NC) จากการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เมื่อวันที่ 1-2 และ 10 กรกฎาคม 2563
Total Page Visits: 479 - Today Page Visits: 2