วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการการสัมมนาเชิงปฏิบัติโครงการการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2560-2565 (สำหรับปี 2565) ของ อ.ส.ค. โดยมีที่ปรึกษาจากบริษัท คิวเรียส จำกัด เป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันพิจารณา SWOT ด้านดิจิทัล ของ อ.ส.ค. รวมถึงการให้ความรู้ในเรื่องแนวทางการจัดทำ Digital Transformation ของ อ.ส.ค. เพื่อเตรียมพร้อม รองรับ และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ให้นำไปสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการดำเนินงานแบบเดิม สู่การทำงานในรูปแบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศ มาเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนกระบวนการ และได้รับเกียรติจากนายชัยณรงค์ เปาอินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ในการกล่าวปิดการสัมมนา โดยเป็นการจัดสัมมนาสดทาง Facebook (Digital.DPO)

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการการสัมมนาเชิงปฏิบัติโครงการการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2560-2565 (สำหรับปี 2565) ของ อ.ส.ค. โดยเป็นการจัดสัมมนาสดทาง Facebook (Digital.DPO)
Total Page Visits: 435 - Today Page Visits: 1