วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรมเชิงบรรยาย ในหัวข้อ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กรสำหรับผู้บริหาร โดยมีผู้บริหาร อ.ส.ค. และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมจำนวน 75 ท่าน เพื่อให้ผู้บริหาร อ.ส.ค. ได้นำไปบริหารยุทธศาสตร์องค์กรให้เกิดการบูรณาการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวาสนา หมั่นสระเกษ ผู้จัดส่วนพัฒนาองค์กรและบริหารคุณภาพ สำนักงานพัฒนารัฐบาล ดิจิทัล (องค์กรมหาชน) (สพร.) เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก และผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรมเชิงบรรยาย ในหัวข้อ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กรสำหรับผู้บริหาร โดยได้รับเกียรติจาก คุณวาสนา หมั่นสระเกษ ผู้จัดส่วนพัฒนาองค์กรและบริหารคุณภาพ สำนักงานพัฒนารัฐบาล ดิจิทัล (องค์กรมหาชน) (สพร.) เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก และผ่านระบบ Video Conference
Total Page Visits: 80 - Today Page Visits: 1