วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 นายเทอดไชย ระลึกมูล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ กำกับดูแลหน่วยงานสังกัดฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล มอบหมายให้นายปกรณ์ จิระไชยเขื่อนขันธ์ หัวหน้ากองโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบดิจิทัล เป็นประธานในการประชุมการตรวจติดตาม (Surveillance) ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ประจำปี 2563 โดยมีคุณ วงกต ศรีอัคราช ผู้ตรวจประเมินจาก BSI Group (Thailand) Ltd. เป็นผู้ตรวจติดตาม มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลตามขอบเขตที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ประชุมการตรวจติดตาม (Surveillance) ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ประจำปี 2563
Total Page Visits: 747 - Today Page Visits: 2