วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล และพนักงานในสังกัดร่วมลงนามประกาศข้อตกลง (เจตนารมณ์) องค์กรส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อขับเคลื่อน องค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม “สื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีคุณธรรม” พร้อมทั้งร่วม ประกาศเจตนารมรณ์ต่อต้านการทุจริตของฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล โดยแสดงเชิงสัญลักษณ์ ณ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และ สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล และพนักงานในสังกัดร่วมลงนามประกาศข้อตกลง (เจตนารมณ์) องค์กรส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณ พร้อมทั้งร่วม ประกาศเจตนารมรณ์ต่อต้านการทุจริตของฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
Total Page Visits: 329 - Today Page Visits: 1