วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายเทอดไชย ระลึกมูล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ กำกับดูแลส่วนงานสังกัดฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นประธานในการประชุมเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อดำเนินการตามโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) ของ อ.ส.ค. ร่วมกับทีมที่ปรึกษาฯ จากบริษัท คิวเรียส จำกัด  โดยมุ่งเน้นภารกิจด้านส่งเสริมกิจการโคนม และกลุ่มภารกิจการตลาดและการท่องเที่ยว เพื่อให้ข้อมูลของ อ.ส.ค. ได้มาตรฐานตามหลักสากล และรองรับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก

วันที่ 18 มิ.ย 2563 มีการประชุมเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อดำเนินการตามโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) ของ อ.ส.ค. ร่วมกับทีมที่ปรึกษาฯ จากบริษัท คิวเรียส จำกัด โดยมุ่งเน้นภารกิจด้านส่งเสริมกิจการโคนมและการท่องเที่ยว
Total Page Visits: 560 - Today Page Visits: 2