วันที่ 18-19 มี.ค. 2564 นายปกรณ์ จิระไชยเขื่อนขันธ์ หัวหน้ากองโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบดิจิทัล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธานในการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และหลักสูตรการประเมินความเสี่ยง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และสร้างความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นการ
ประเมินและจัดการกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งอาจ
นำไปสู่ความเสียหายทางด้านการเงินและชื่อเสียงขององค์กรได้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ

วันที่ 18-19 มี.ค. 2564 นายปกรณ์ จิระไชยเขื่อนขันธ์ หัวหน้ากองโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบดิจิทัล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธานในการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และหลักสูตรการประเมินความเสี่ยง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
Total Page Visits: 622 - Today Page Visits: 1