ช่วงบ่ายวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมซักซ้อมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 4/2564 ร่วมกับนายยสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. อนุกรรมการฯ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ.2560-2565 (สำหรับปี 2565) ของ อ.ส.ค. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมซักซ้อมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 4/2564
Total Page Visits: 342 - Today Page Visits: 3