วันที่ 19 เมษายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมหลักสูตรการทำความเข้าใจในกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีที่ปรึกษาจากบริษัท T-NET จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อให้พนักงาน อ.ส.ค. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินการของกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กรได้สอดคล้องตามบทบัญญัติของกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อช่วยลดโอกาสในการกระทำความผิดและการละเมิดต่อสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และ ผ่านระบบ WebEx Conference โดยทุกท่านที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

วันที่ 19 เมษายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมหลักสูตรการทำความเข้าใจในกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีที่ปรึกษาจากบริษัท T-NET จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และ ผ่านระบบ WebEx Conference
Total Page Visits: 196 - Today Page Visits: 1