วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธานในการประชุมเปิดโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enabler ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับปี 2566 ของ อ.ส.ค. โดยทีมที่ปรึกษาฯ เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้นำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และมีความสอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานขององค์กร ณ ห้องประชุมฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และผ่าน Video Conference

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธานในการประชุมเปิดโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enabler ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับปี 2566 ของ อ.ส.ค. โดยทีมที่ปรึกษาฯ ณ ห้องประชุมฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และผ่าน Video Conference
Total Page Visits: 454 - Today Page Visits: 3