วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลได้มีการจัดอบรมในหลักสูตรสร้างความเข้าใจในนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ให้กับพนักงานในฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีที่ปรึกษาจากบริษัท ที-เน็ต จำกัด เป็นวิทยากร เนื่องจากในปีนี้มีการขยายขอบเขตไปยังสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงาน ของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนปฏิบัติ ที่ อ.ส.ค กำหนดไว้ได้อย่ำงถูกต้อง รวมถึงพนักงานสำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก และสำนักงำน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ ควรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในกำรปฏิบัติงานตามขั้นตอนปฏิบัติมากยิ่งขึ้น โดยผ่านระบบ Video conference

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลได้มีการจัดอบรมในหลักสูตรสร้างความเข้าใจในนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ให้กับพนักงานในฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีที่ปรึกษาจากบริษัท ที-เน็ต จำกัด เป็นวิทยากร
Total Page Visits: 564 - Today Page Visits: 1