วันที่ 21-23 มิถุนายน 2564 นายปกรณ์ จิระไชยเขื่อนขันธ์ หัวหน้ากองโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบดิจิทัล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธาน และให้สัมภาษณ์ในการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 นำทีมตรวจโดย คุณพงศกร โสธนนท์ (Lead Auditor) ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน (Auditor) มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และนำผลการตรวจประเมินมาปรับปรุง แก้ไขให้การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัยสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ณ ห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และ ห้องประชุมฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ฝ่ายระบบ Video Conference

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2564 นายปกรณ์ จิระไชยเขื่อนขันธ์ หัวหน้ากองโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบดิจิทัล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธาน และให้สัมภาษณ์ในการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
Total Page Visits: 205 - Today Page Visits: 1