วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมาย นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “BIG Cleaning Day” ของสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ โดยมีนางสุนันท์ ถาวรวงษ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรม และมีผู้บริหาร/พนักงานทุกฝ่าย/กองที่ปฎิบัติงาน ณ สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์กิจกรรม BIG Claning Day นำหลัก 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างสุขนิสัย) มาใช้ในการปฏิบัติและเป็นเกณฑ์การประเมินผลงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 90 คน ผลการประกวดมีดังนี้ ทีมฝ่ายนโยยายและยุทธศาสตร์ ได้รางวัลที่ 1 นม ยูเอชที 3 หีบ ทีมฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลได้รางวัลที่ 2 นมยูเอชที 2 หีบ และทีมฝ่ายบัญชีฯ/ฝ่ายการตลาดฯ /ฝ่ายอำนวยการ และกองเลขานุการ คณะกรรมการโคนมฯ ได้รับรางวัลชมเชยเป็นนม ยูเอชที ทีมละ 1 หีบ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ เลขที่168/9 หมู่ 10 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมาย นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “BIG Cleaning Day” ของสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ โดยมีนางสุนันท์ ถาวรวงษ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรม และมีผู้บริหาร/พนักงานทุกฝ่าย/กองที่ปฎิบัติงาน ณ สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
Total Page Visits: 209 - Today Page Visits: 1