วันที่ 27-28 ตุลาคม 2564 นายปกรณ์ จิระไชยเขื่อนขันธ์ หัวหน้ากองโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบดิจิทัล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธาน ในการอบรมเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. ตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM) ในหัวข้อ Knowledge Management และ Digital Transformation ให้แก่ บุคคลากรฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้บริหารระดับ 6 ขึ้นไปฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ รองประธานคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสารสนเทศและการสื่อสารคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคุณชัย วงศ์อาจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีดับบลิวเอ คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่มากขึ้น ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2564 นายปกรณ์ จิระไชยเขื่อนขันธ์ หัวหน้ากองโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบดิจิทัล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธาน ในการอบรมเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. ตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM) ในหัวข้อ Knowledge Management และ Digital Transformation
Total Page Visits: 382 - Today Page Visits: 1