วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธาน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2566-2570 (สำหรับปี 2566) ของ อ.ส.ค. ร่วมกับที่ปรึกษา จากบริษัท คิวเรียส จำกัด ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค.” เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ และทิศทางการดำเนินงานในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. รวมถึงการให้ความรู้ในเรื่องแนวทางการจัดทำ Digital Transformation ของ อ.ส.ค. เพื่อเตรียมพร้อม รองรับ และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ให้นำไปสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการดำเนินงานแบบเดิม สู่การทำงานในรูปแบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศ มาเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนกระบวนการ รวมถึงการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านระบบ WebEx Conference และ Facebook Digital.DPO ณ The Connecion Seminar Center สี่แยกรัชดา-ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธาน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2566-2570 (สำหรับปี 2566) ของ อ.ส.ค. ร่วมกับที่ปรึกษา จากบริษัท คิวเรียส จำกัด ผ่านระบบ WebEx Conference และ Facebook Digital.DPO ณ The Connecion Seminar Center สี่แยกรัชดา-ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
Total Page Visits: 251 - Today Page Visits: 1