วันที่ 7-8 กรกฏาคม 2564 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธาน และให้สัมภาษณ์ในการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 นำทีมตรวจโดย คุณพงศกร โสธนนท์ (Lead Auditor) ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน (Auditor) มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และนำผลการตรวจประเมินมาปรับปรุง แก้ไขให้การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัยสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก และ ห้องประชุมฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม อ.มวกเหล็ก

วันที่ 7-8 กรกฏาคม 2564 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธาน และให้สัมภาษณ์ในการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก และ ห้องประชุมฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม อ.มวกเหล็ก
Total Page Visits: 317 - Today Page Visits: 2