วันที่ 8-10 สิงหาคม 2565 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธาน และให้สัมภาษณ์ ในการตรวจประเมินเพื่อต่อใบรับรองมาตรฐาน (Re-certificate) ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ อ.ส.ค. ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (Re-Certificate) และขยายขอบเขตไปยังสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ (ปราณบุรี) รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลตามขอบเขตที่กำหนดไว้ โดยมี คุณ สุริยา ชัยสิริ ผู้ตรวจประเมินจาก BSI Group (Thailand) Ltd. เป็น Lead Auditor ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 8-10 สิงหาคม 2565 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธาน และให้สัมภาษณ์ ในการตรวจประเมินเพื่อต่อใบรับรองมาตรฐาน (Re-certificate) ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ อ.ส.ค. ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับปี 2565 ผ่านระบบ Video Conference
Total Page Visits: 134 - Today Page Visits: 1