วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกํากับดูแลการดําเนินการตามพระราชบัญญติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ครั้งที่ 1/2565 เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงานตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก และห้องประชุมขั้น 4 สำนักงาน อ.ส.ค กรุงเทพฯ ผ่านระบบ Video conference และ Webex

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกํากับดูแลการดําเนินการตามพระราชบัญญติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video conference และ Webex
Total Page Visits: 358 - Today Page Visits: 2