วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานการเปิดอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (New Version) การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2566 โดยฝ่ายอำนวยการ ร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม และนางสาวขวัญฤทัย วงศ์วิเศษธนากุล แผนกบริหารงานดิจิทัล เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ กับตัวแทนของทุกฝ่าย/สำนัก จำนวน 50 คน ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานการเปิดอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (New Version) การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
Total Page Visits: 23 - Today Page Visits: 2