วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กรรมการ อ.ส.ค.ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการศึกษาดูงานกระบวนการขั้นตอนในการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาบูรณาการ/ใช้งานต่อในส่วนอื่นๆ เพื่อยกระดับและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยมี กรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค และ นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นางสาวศิริพร อังอดุลย์ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และนางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมผู้บริหารและพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมศึกษาดูงาน ณ บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัด (Betagro Group) อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กรรมการ อ.ส.ค.ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการศึกษาดูงานกระบวนการขั้นตอนในการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ณ บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัด (Betagro Group) อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
Total Page Visits: 42 - Today Page Visits: 2