ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายปกรณ์ จิระไชยเขื่อนขันธ์ หัวหน้ากองโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบดิจิทัล รักษาการหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรมหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ Cyber Security Awareness 2021 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และตระหนักถึงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเกิดภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับตนเองและองค์กร ณ ห้องประชุมสำนักงานภาคและผ่านช่องทางออนไลน์ โดย Applications Webex

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรมหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ Cyber Security Awareness 2021 ณ ห้องประชุมสำนักงานภาคและผ่านช่องทางออนไลน์ โดย Applications Webex
Total Page Visits: 941 - Today Page Visits: 1