วันที่ 8 มิถุนายน 2563 น.ส. อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายของฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 น.ส. อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายของฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 น.ส. อรนุช จิราวั