วันที่ 28 กันยายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้ นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวความก้าวหน้าโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุม จูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่กรุงเทพฯ

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้ นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวความก้าวหน้าโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุม จูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่กรุงเทพฯ

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง

วันที่ 1 – 2 กันยายน 2565 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธานในการอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และ หลักสูตรสร้างความเข้าใจในนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านระบบ Cisco Webex โดยมีคณะที่ปรึกษาจาก บริษัท T-NET จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

วันที่ 1 – 2 กันยายน 2565 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธานในการอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และ หลักสูตรสร้างความเข้าใจในนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านระบบ Cisco Webex โดยมีคณะที่ปรึกษาจาก บริษัท T-NET จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

วันที่ 1 – 2 กันยายน 2565 นางกัญญา

ช่วงเช้าวันที่ 1 กันยายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายเทอดไชย ระลึกมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในการเปิดอบรม หลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Awareness) ผ่านระบบ VDO Conference

ช่วงเช้าวันที่ 1 กันยายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายเทอดไชย ระลึกมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในการเปิดอบรม หลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Awareness) ผ่านระบบ VDO Conference

ช่วงเช้าวันที่ 1 กันยายน 2565 นายสมพร ศร

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมาย นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “BIG Cleaning Day” ของสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ โดยมีนางสุนันท์ ถาวรวงษ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรม และมีผู้บริหาร/พนักงานทุกฝ่าย/กองที่ปฎิบัติงาน ณ สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมาย นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “BIG Cleaning Day” ของสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ โดยมีนางสุนันท์ ถาวรวงษ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรม และมีผู้บริหาร/พนักงานทุกฝ่าย/กองที่ปฎิบัติงาน ณ สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “มหกรรมการจัดการความรู้ (KM Festival) และมอบนโยบายด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม โดยมีนายเกษมสันต์ สารภี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “มหกรรมการจัดการความรู้ (KM Festival) และมอบนโยบายด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม โดยมีนายเกษมสันต์ สารภี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง

ช่วงเช้าวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นางสุขขวัญเรือน ทูลศิริ หัวหน้ากองตรวจสอบอำนวยการสารสนเทศและระบบงาน เป็นประธานในการเปิดตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2565 ของฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านระบบ Cisco Webex ณ ห้องประชุมฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กับห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ

ช่วงเช้าวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นางสุขขวัญเรือน ทูลศิริ หัวหน้ากองตรวจสอบอำนวยการสารสนเทศและระบบงาน เป็นประธานในการเปิดตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2565 ของฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านระบบ Cisco Webex ณ ห้องประชุมฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กับห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ

ช่วงเช้าวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายสมพร ศ

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรมเชิงบรรยาย ในหัวข้อ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กรสำหรับผู้บริหาร โดยได้รับเกียรติจาก คุณวาสนา หมั่นสระเกษ ผู้จัดส่วนพัฒนาองค์กรและบริหารคุณภาพ สำนักงานพัฒนารัฐบาล ดิจิทัล (องค์กรมหาชน) (สพร.) เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก และผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรมเชิงบรรยาย ในหัวข้อ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กรสำหรับผู้บริหาร โดยได้รับเกียรติจาก คุณวาสนา หมั่นสระเกษ ผู้จัดส่วนพัฒนาองค์กรและบริหารคุณภาพ สำนักงานพัฒนารัฐบาล ดิจิทัล (องค์กรมหาชน) (สพร.) เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก และผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง

ช่วงบ่ายวันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย ประธานคณะอนุกรรมการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ระหว่าง ห้องประชุม สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กับ ห้องประชุมชั้น​ 301 สำนักงาน​ อ.ส.ค. กรุงเทพ​ฯ ผ่านระบบ Video Conference

ช่วงบ่ายวันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย ประธานคณะอนุกรรมการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ระหว่าง ห้องประชุม สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กับ ห้องประชุมชั้น​ 301 สำนักงาน​ อ.ส.ค. กรุงเทพ​ฯ ผ่านระบบ Video Conference

ช่วงบ่ายวันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายพจน์ภิ