วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานการเปิดอบรมหลักสูตรแนวทางกระบวนการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานการเปิดอบรมหลักสูตรแนวทางกระบวนการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 นายสมพร ศ

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธานในการประชุมเปิดโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enabler ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับปี 2566 ของ อ.ส.ค. โดยทีมที่ปรึกษาฯ ณ ห้องประชุมฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และผ่าน Video Conference

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธานในการประชุมเปิดโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enabler ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับปี 2566 ของ อ.ส.ค. โดยทีมที่ปรึกษาฯ ณ ห้องประชุมฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และผ่าน Video Conference

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นางกัญญา ศรีฟ้า หั

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการเข้ารับการสัมภาษณ์ตามเกณฑ์การประเมินรัฐวิสาหกิจรูปแบบใหม่ ในการดำเนินงาน Core Business Enablers ด้าน Digial Technology ประจำปี 2565 พร้อมด้วยผู้บริหารแและพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุม​ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และผ่านระบบ Conference

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการเข้ารับการสัมภาษณ์ตามเกณฑ์การประเมินรัฐวิสาหกิจรูปแบบใหม่ ในการดำเนินงาน Core Business Enablers ด้าน Digial Technology ประจำปี 2565 พร้อมด้วยผู้บริหารแและพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุม​ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และผ่านระบบ Conference

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายชัยณรงค์ เปา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางกัญญา ศรีฟ้าหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธานในการประชุม Kick off โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับปี 2566 ของ อ.ส.ค. ร่วมกับที่ปรึกษาจากบริษัท บริษัท ที-เน็ต จำกัด ณ ห้องประชุมฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ และผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางกัญญา ศรีฟ้าหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธานในการประชุม Kick off โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับปี 2566 ของ อ.ส.ค. ร่วมกับที่ปรึกษาจากบริษัท บริษัท ที-เน็ต จำกัด ณ ห้องประชุมฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ และผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางกัญญา ศรีฟ้าห

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย ประธานคณะอนุกรรมการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี 2566 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และ ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย ประธานคณะอนุกรรมการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี 2566 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และ ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายพจน์ภิรัชต์ เ

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานการเปิดอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (New Version) การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานการเปิดอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (New Version) การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 นายสมพร ศร

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมงาน Executive Breakfast Forum 2022 EP.16 Shaping a Sustainable Digital Future ณ ห้อง Royal Maneeya Ballroom ชั้น M โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมงาน Executive Breakfast Forum 2022 EP.16 Shaping a Sustainable Digital Future ณ ห้อง Royal Maneeya Ballroom ชั้น M โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผ

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กรรมการ อ.ส.ค.ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการศึกษาดูงานกระบวนการขั้นตอนในการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ณ บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัด (Betagro Group) อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กรรมการ อ.ส.ค.ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการศึกษาดูงานกระบวนการขั้นตอนในการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ณ บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัด (Betagro Group) อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 นายวัฒนศักย์ เ