รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในการอบรมหลักสูตร “การทำความเข้าใจใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ในวันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (ผ่านระบบ Video Conference)

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในการอบรมหลักสูตร “การทำความเข้าใจใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ในวันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (ผ่านระบบ Video Conference)

วันที่ 19 เมษายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมหลักสูตรการทำความเข้าใจในกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีที่ปรึกษาจากบริษัท T-NET จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และ ผ่านระบบ WebEx Conference

วันที่ 19 เมษายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมหลักสูตรการทำความเข้าใจในกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีที่ปรึกษาจากบริษัท T-NET จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และ ผ่านระบบ WebEx Conference

วันที่ 19 เมษายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผ

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธาน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2566-2570 (สำหรับปี 2566) ของ อ.ส.ค. ร่วมกับที่ปรึกษา จากบริษัท คิวเรียส จำกัด ผ่านระบบ WebEx Conference และ Facebook Digital.DPO ณ The Connecion Seminar Center สี่แยกรัชดา-ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธาน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2566-2570 (สำหรับปี 2566) ของ อ.ส.ค. ร่วมกับที่ปรึกษา จากบริษัท คิวเรียส จำกัด ผ่านระบบ WebEx Conference และ Facebook Digital.DPO ณ The Connecion Seminar Center  สี่แยกรัชดา-ลาดพร้าว  กรุงเทพฯ

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผ

รายชื่อผู้โชคดีในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2566-2570 (สำหรับปี 2566) ของ อ.ส.ค. ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค.” ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

รายชื่อผู้โชคดีในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2566-2570 (สำหรับปี 2566) ของ อ.ส.ค. ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค.” ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

วันที่ 14-15 มีนาคม 2565 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธานในการอบรมหลักสูตร Risk Management สำหรับ ISO27001:2013 และประชุมเพื่อทบทวนความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของสำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก และ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน

วันที่ 14-15 มีนาคม 2565 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธานในการอบรมหลักสูตร Risk Management สำหรับ ISO27001:2013 และประชุมเพื่อทบทวนความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของสำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก และ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกํากับดูแลการดําเนินการตามพระราชบัญญติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video conference และ Webex

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกํากับดูแลการดําเนินการตามพระราชบัญญติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video conference และ Webex

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายชัยณรงค์ เปาอินท

ช่วงเช้าวันที่ 2 มีนาคม 2565 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานตามโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับปี 2565 ของ อ.ส.ค. ณ ห้องประชั้น 4 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ ผ่านระบบ Video Conference

ช่วงเช้าวันที่ 2 มีนาคม 2565 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานตามโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับปี 2565 ของ อ.ส.ค. ณ ห้องประชั้น 4 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ ผ่านระบบ Video Conference

ช่วงเช้าวันที่ 2 มีนาคม 2565 นางกัญญา ศร

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมพนักงานผู้เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อมของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ตามโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ.2566-2570 ร่วมกับ ที่ปรึกษา บริษัท คิวที่เรียส จำกัด ณ สำนักงาน อ.ส.ค มวกเหล็ก

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมพนักงานผู้เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อมของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ตามโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ.2566-2570  ร่วมกับ ที่ปรึกษา บริษัท คิวที่เรียส จำกัด ณ สำนักงาน อ.ส.ค มวกเหล็ก

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นางกัญญา ศรีฟ้

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล และพนักงานในสังกัดร่วมลงนามประกาศข้อตกลง (เจตนารมณ์) องค์กรส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณ พร้อมทั้งร่วม ประกาศเจตนารมรณ์ต่อต้านการทุจริตของฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล  และพนักงานในสังกัดร่วมลงนามประกาศข้อตกลง  (เจตนารมณ์) องค์กรส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณ พร้อมทั้งร่วม ประกาศเจตนารมรณ์ต่อต้านการทุจริตของฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางกัญญา ศรีฟ้

ช่วงบ่ายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และผ่านระบบ VDO Conference

ช่วงบ่ายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และผ่านระบบ VDO Conference

ช่วงบ่ายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายคมส